Download

 

certificate of authorization

animal experiment

clinical research

Review

 

 

  Home-Editorial Board  
 

 

Editorial Board

 

   Counselors(顾问)
Academician Wang Zhengguo (王正国院士)
Army Medical Center of PLA, Chongqing, China
Academician Zhong Nanshan (钟南山院士)
Guangzhou Institute of Respiratory Diseases, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou, China
Academician Chen Kaixian (陈凯先院士)
Shanghai Insititute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China
Academician Liu Yunyi (刘允怡院士)
Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hongkong, China
Academician Chen Xiangmei (陈香美院士)
Nephrology Department, Chinese PLA General Hospital, Beijing, China
Academician Fu Xiaobing (付小兵院士)
Academy of Life Sciences, Chinese PLA General Hospital, Beijing, China
Academician Hou Fanfan (侯凡凡院士)
Institute of Nephrology, Nanfang Hospital Affiliated to Southern Medical University, Guangzhou, China
Academician Zheng Jingchen (郑静晨院士)
The Third Medical Center of PLA General Hospital, Beijing, China
Academician Xia Zhaofan (夏照帆院士)
Changhai Hospital, the Second Military Medical University, Shanghai, China
Academician Wang Chen (王辰院士)
China-Japan Friendship Hospital, Beijing, China

Honorary Editor-in-Chief(名誉总编辑)
Academician Sheng Zhiyong (盛志勇)
Honorary director of Burn Research Institute of PLA General Hospital, Beijing, China
Editor-in-Chief(总编辑)
Shen Zhongyang (沈中阳)
President of Tianjin First Central Hospital, Tianjin, China

Associate Editors(副总编辑)
Liu Dawei (刘大为)
Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, China
Qiu Haibo (邱海波)
Zhongda Hospital Southeast University, Nanjing, China
Xi Xiuming (席修明)
Fu Xing Hospital, Capital Medical University, Beijing, China
Du Bin (杜斌)
Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, China
Yu Xuezhong (于学忠)
Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, China
Yao Yongming (姚咏明)
Fourth Medical Center of PLA General Hospital, Beijing, China
Li Chunsheng (李春盛)
Beijing Chao-yang Hospital, Capital Medical University, Beijing, China
Shen Hong (沈洪)
Chinese PLA General Hospital, Beijing, China
Ma Xinlong (马信龙)
Tianjin Hospital, Tianjin, China
Li Yinping (李银平)
Periodical Office of Chinese Critical Care Medicine, Tianjin Hospital, Tianjin, China

Editorial Board(编辑委员)


Shigong Guo
Specialty Registrar in Trauma & Orthopaedic Surgery, London Deanery, Stevenage, UK
Valery Lavergne
Hospital du Sacré-Coeur de Montréal, Canada
Ai Yuhang (艾宇航)
Xiangya Hospital Central South University
An Youzhong (安友仲)
Peking University People’s Hospital
Cao Shuhua (曹书华)
Tianjin First Central Hospital
Cao Xiangyuan (曹相原)
General Hospital of Ningxia Medical University
Chen Dechang (陈德昌)
Shanghai Changzheng Hospital
Chen Lin (陈林)
Army Medical Center of PLA
Chen Xiaohui (陈晓辉)
The Second Affiliated hospital of Guangzhou Medical University
Chen Yuguo (陈玉国)
Qilu Hospital of Shandong University
Dong Chenming (董晨明)
Lanzhou University Second Hospital
Du Bin (杜斌)
Peking Union Medical College Hospital
Fang Qiang (方强)
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, School of Medicine
Fang Xiangming (方向明)
School of Medicine, Zhejiang University
Guan Xiangdong (管向东)
The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University
Guo Shubin (郭树彬)
Beijing Chao-yang Hospital
He Qing (何庆)
College of Medicine, Southwest Jiaotong University
He Xiandi (何先弟)
The First Affiliated Hospital of Bengbu Medical College
He Zhenyang (何振扬)
Hainan General Hospital
Hu Dahai (胡大海)
Xijing Hospital, Air Force Medical University
Hu Sen (胡森)
Fourth Medical Center of PLA General Hospital
Hu Zhenjie (胡振杰)
The Fourth Hospital of Hebei Medical University
Huang Qingqing (黄青青)
The Second Affiliated Hospital of Kunming Medical University
Jia Jianguo (贾建国)
Xuanwu Hospital Capital Medical University
Jiang Jianxin (蒋建新)
Army Medical Center of PLA
Kang Yan (康焰)
West China Hospital,Sichuan University
Li Tanshi (黎檀实)
Chinese PLA General Hospital
Li Yimin (黎毅敏)
The First Affiliated Hospital of Guagzhou Medical University
Li Ang (李昂)
Beijing Ditan Hospital Capital Medical University
Li Chunsheng (李春盛)
Beijing Chao-yang Hospital, Capital Medical University
Li Jianguo (李建国)
Zhongnan Hospital of Wuhan University
Li Weiqin (李维勤)
General Hospital of Eastern Theater Command
Li Yi(李毅)
Peking Union Medical College Hospital
Li Yinping (李银平)
Tianjin Hospital
Li Yuechuan (李月川)
Tianjin Chest Hospital
Li Zhijun (李志军)
Tianjin First Central Hospital
Liang Huaping (梁华平)
Army Medical Center of PLA
Lin Jiandong (林建东)
The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University
Lin Zhaofen (林兆奋)
Shanghai Changzheng Hospital
Liu Dawei (刘大为)
Peking Union Medical College Hospital
Liu Yihe (刘懿禾)
Tianjin First Central Hospital
Liu Zhongmin (刘忠民)
The First Bethune Hospital of Jilin University
Lu Zhongqiu (卢中秋)
The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University
Ma Penglin (马朋林)
The 8th Medical Center of Chinese PLA General Hospital
Ma Xiaochun (马晓春)
The First Hospital of China Medical University
Ma Xinlong (马信龙)
Tianjin Hospital
Ma Zhonfu (马中富)
The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University
Ouyang Bin (欧阳彬)
The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University
Qian Kejian (钱克俭)
The First Affiliated Hospital of Nanchang University
Qian Suyun (钱素云)
Beijing Children’s Hospital, Capital Medical University
Qin Bingyu (秦秉玉)
Henan Provincial People’s Hospital
Qin Yingzhi (秦英智)
Tianjin Third Central Hospital
Qin Tiehe (覃铁和)
Guangdong Provincial People’s Hospital
Qiu Haibo (邱海波)
Zhongda Hospital Southeast University
Qiu Zewu (邱泽武)
307 Hospital Affiliated to Academy of Military Medical Sciences
Qu Yan (曲彦)
Qingdao Municipal Hospital (Group)
Ren Jian’an (任建安)
General Hospital of Eastern Theater Command
Shen Hong (沈洪)
Chinese PLA General Hospital
Shen Zhongyang (沈中阳)
Tianjin First Central Hospital
Song Qing (宋青)
Chinese PLA General Hospital
Su Lei (苏磊)
General Hospital of Southern Theatre Command
Sun Bingwei (孙炳伟)
Affiliated Hospital of Jiangsu University
Sun Rongqing (孙荣青)
The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University
Tang Zhanhong (汤展宏)
The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University
Tang Hongtai (唐洪泰)
Changhai Hospital, the Second Military Medical University
Tian Fengshi (田凤石)
Tianjin 4th Centre Hospital
Wan Xianyao (万献尧)
The First Affiliated Hospital of Dalian Medical University
Wang Jian (汪健)
Children’s Hospital of Soochow University
Wang Chunting (王春亭)
Shandong Provincial Hospital
Wang Difen (王迪芬)
The Affiliated Hospital of Guizhou Medical University
Wang Dongxin (王东信)
Peking University First Hospital
Wang Huadong (王华东)
Jinan University Faculty of Medical Science
Wang Lixiang (王立祥)
The Third Medical Center of PLA General Hospital
Wang Xiujie (王秀杰)
The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University
Wang Yongqiang (王勇强)
Tianjin First Central Hospital
Wang Zhong (王仲)
Tsinghua University Affiliated Beijing Tsinghua Changgeng Hospital
Wu Qi (吴琦)
Tianjin Haihe Hospital
Wu Xiukun (武秀昆)
Pingdingshan City Emergency Command Centre
Xi Xiuming(席修明)
Fu Xing Hospital, Capital Medical University
Xie Jian (解建)
Shandong Provincial Qianfoshan Hospital
Xie Miaorong (谢苗荣)
Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University
Xiong Lize (熊利泽)
Xijing Hospital, Air Force Medical University
Xu Lei (徐磊)
Tianjin Third Central Hospital
Xu Yuan (许媛)
Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University
Yan Jing (严静)
Zhejiang Hospital
Yang Hua (杨桦)
Xinqiao Hospital, Army Medical University
Yang Yi (杨毅)
Zhongda Hospital Southeast University
Yao Yongming (姚咏明)
Fourth Medical Center of PLA General Hospital
Yu Kaijiang (于凯江)
Harbin Medical University Cancer Hospital
Yu Rongguo (于荣国)
Fujian Provincial Hospital
Yu Xiangyou (于湘友)
The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University
Yu Xuezhong (于学忠)
Peking Union Medical College Hospital
Yu Wenkui (虞文魁)
General Hospital of Eastern Theater Command
Zang Bin (臧彬)
Shengjing Hospital of China Medical University
Zeng Hongke (曾红科)
Guangdog Provincial People’s Hospital
Zhan Qingyuan (詹庆元)
China-Japan Friendship Hospital
Zhang Bili (张碧丽)
Tianjin Children’s Hospital
Zhang Guoqiang (张国强)
China-Japan Friendship Hospital
Zhou Fachun (周发春)
The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University
Zhou Jianxin (周建新)
Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University
Zhu Xi (朱曦)
Peking University Third Hospital
Zhu Sheming (诸杜明)
Zhongshan Hospital Affiliated to Fudan University


 

Communication Editorial Board(通讯编委)


Cao Xuebin (曹雪滨)
Cao Yu (曹钰)
Chen Miao (陈淼)
Duan Erning (USA)
Feng Yongwen (冯永文)
Fu Qiang(傅强)
He Xinhua (何新华)
He Zhongjie (何忠杰)
Huang Wei (黄伟)
Huang Xiaobo (黄晓波)
Jiang Li (姜利)
Kou Qiuye (寇秋野)
Li Guofu (李国福)
Li Hailing (李海玲)
Li Zhangping (李章平)
Liang Xianquan (梁显泉)
Lin Peiyi (林珮仪)
Liu Hong (刘虹)
Liu Yahua (刘亚华)
Long Yun (隆云)
Ma Siqing (马四清)
Mu En (穆恩)
Pan Aijun (潘爱军)
Peng Peng (彭鹏)
Shang You (尚游)
Sun Mingli (孙明莉)
Sun Yizhu (孙艺铸)
Wan Linjun (万林骏)
Wang Hongliang (王洪亮)
Wang Sheng (王胜)
Wang Xiaozhi (王晓芝)
Wang Xue (王雪)
Wu Tiejun (吴铁军)
Xu Feng (徐峰)
Xu Sicheng (徐思成)
Yang Chunli (杨春丽)
Yang Wanjie (杨万杰)
Yang Xiaojun (杨晓军)
Yao Gaiqi (么改琦)
Yin Haiyan (尹海燕)
Yinming (尹明)
Zeng Zhenguo (曾振国)
Zhang Minwei (张民伟)
Zhang Wenwu (张文武)
Zhang Xijing (张西京)
Zhao Heling (赵鹤龄)
Zhao Mingyan (赵鸣雁)
Zheng Ruiqiang (郑瑞强)
Zhou Lixin (周立新)
Zhou Lihua (周丽华)
Zhou Min (周敏)
Zhou Zhenqing (USA)
Zhu Huadong (朱华栋)