Chin J TCM WM Crit Care  
 

 

Editorial Board of Chin J TCM WM Crit Care

 

 

Honorary Editor-in-Chief: Chen Keji (Academician of Chinese Academy of Science), Wu Xianzhong (Academician of Chinese Academy of Engineering)

 

Editor-in-Chief: Zhang Boli

 

Associate Editor-in-Chief: Cui Naijie, Shi Xuemin (Academician of Chinese Academy of Engineering), Hao Xishan (Academician of Chinese Academy of Engineering), Shen Ziyin (Academician of Chinese Academy of Science), Chen Shikui, Li Mingzhen, Yang Guodong, Shen Zhongyang, Li Yinping, Cao Ercheng, Shen Hong, Mei Guangyuan, Ren Xinsheng, Xue Lin

 

Editorial Director: Li Yinping

 

Editorial Board: Ma Xiaochang, Niu Jianzhao, Wang Zuo, Wang Jie, Wang Xingyong, Wang Xuemei, Wang Xiaolu, Wang Jingyi, Deng yuelin, Qiao Youjie, Liu Jian, Liu Chun, Liu Yuanxin, Liu Qingquan, Liu Yihe, Kuang Diaoyuan, Wei Beihai, Lyu Chuanzhu, Lyu Weibai, Thomas Peake (U.S.A.) , Zhu Bijiang, Xu Wenbing, Xu Shuqiang, Qi Qinghui, Wu Hanping (U.S.A.) , Wu hemu, Song Jichang, Zhang Renhua, Zhang Wengao, Zhang Pan, Zhang Minzhou, Zhang Shuwen, Li En, Li Chunsheng, Li Jiansheng, Li Dajin, Li Jianguo, Li Xiaoyong, Li Zhijun, Li Mu, Li Junhai, Yang Minghui, Lu Fuer, Chen Xiaoye, Chen Weiyang, Mai Shiren (Canada), Yue Maoxing, Jin Miaowen, Jin Hongbin, Hou Can, Yao Yongming, Zhu Zhaolin, Hu Sen, Zhao Xiangwen, Tang Youzhi, Nie Guang, Gao Jinliang, Cui Shubo, Cao Shuhua, Cao Xuebin, Liang Xiaochun, Huang Xiaomin, Huang Tigang, Jiao Donghai, Xie Zhufan, Liao Jiazhen, Xiong Xudong, Cai Dingfang, Mu Dawei, Wei Jianglei